Målbeskrivning

Follow us:

 

Målbeskrivning och kvalitetssäkring

 

Som målsättning har jag:

 

Att utifrån ett helhetsperspektiv på individen, behandla med sensorisk stimulering enligt västerländsk vetenskap och beprövad erfarenhet (akupunktur, TENS, värme, kyla och massage).

 

Att kunna erbjuda och utföra sensorisk stimulering som smärtrehablitering till de patienter som kommer till mottagningen för nociceptiva smärttillstånd orsakade av skada i ligament, skelett eller muskler, inflammation eller ischemi.

Vid psykogen smärta har akupunktur inte visat sig ha effekt och utförs därför inte.

Att behandla vissa sjukdomstillstånd som ett komplement till annan vedertagen behandling och som är godkänd enligt västerländsk vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Att 80 % av patienterna ska ha uppnått god eller mycket god effekt och i övrigt vara nöjda med behandlingen, bemötandet samt informationen.

Att regelbundet utvärdera och kvalitetssäkra vården.

 

Att tillsammans med varje patient göra en vårdplan utifrån anamnes och aktuell diagnos och dokumentera vården i patientjournalen som förvaras inlåst för obehöriga och i övrigt iaktta sekretess enligt sekretesslagen.

 

Att hålla en hög patientsäkerhet och minimera riskerna för patienten genom att iaktta noggrann hygien och enbart använda godkända, sterila engångsnålar. Tillse att apparater fungerar tillfredställand ur denna aspekt genom regelbunden service av auktoriserad teknisk firma.

 

Att hålla mig a jour med de lagar och bestämmelser som gäller för legitimerad sjukvårdspersonal och följa dessa. Vid tillbud eller olyckor omedelbart vidta åtgärder för att minimera patientens skador eller obehag, genast kontakta läkare och därefter informera Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 

Att fortlöpande utbilda mig, söka ny kunskap samt hålla mig välinformerad om aktuell forskning inom området.